รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์
http://tcas.cupt.net/
วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2561
2 ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (เวลา 16.00 น.)
4 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
ตามกำหนดการและรายละเอียดของ ทปอ.
5 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
8 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/ (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน อ่านประกาศคลิกที่นี่
รายละเอียดการสมัคร
  • รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน อ่านประกาศคลิกที่นี่