รับตรงร่วมกัน


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์
http://tcas.cupt.net/
วันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561

 

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน

ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน