รอบที่ 1 ระบบ Portfolio

การรับเข้าโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถพิเศษ

ระยะเวลาการดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร

1. ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 ธันวาคม 2560
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

2. ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 ธันวาคม 2560
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
7

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

3. ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 ธันวาคม 2560
2 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560
3 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
6 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

4. ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 (โควตาพิเศษสำนักวิชา)

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30 มีนาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

5. ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 (รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ)

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2561

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30 มีนาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

6. ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2561
4 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2561
5 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30 มีนาคม 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
8 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และนักเรียนเครือข่าย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบ 1/1 โควตาพิเศษ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รอบ 1/1 โควตาพิเศษ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
รอบ 1/1 โควตาพิเศษ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รอบ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา
รอบ 1/2 รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่