ระบบ Portfolio

การรับเข้าโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถพิเศษ

ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)


ระยะเวลาการดำเนินการ

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 22 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2561
4 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2561
5 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30 มีนาคม 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
8 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561

 

การรับสมัคร รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
  • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา/จบการศึกษา โรงเรียนนานาชาติหรือจบการศึกษาจากตางประเทศเท่านั้น)
  • ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร คลิกที่นี่ (ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ, ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารการสมัครได้ หลังจากนำส่งเอกสารไปแล้ว 5 วันทำการ)