รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
แยกตามสาขาวิชา

ลำดับ

สาขาวิชา

ดูรายชื่อฯ
1

เคมีประยุกต์

2

วิศวกรรมวัสดุ

3

การบัญชี

4

เศรษฐศาสตร์

5

บริหารธุรกิจ

6

การจัดการการท่องเที่ยว

7

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

8 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9

เทคโนโลยีสารสนเทศ

10

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม   

11

วิศวกรรมซอฟต์แวร์     

12

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

13

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

14

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ       

15

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

16 นิติศาสตร์
17

เทคโนโลยีความงาม   

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

20

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

21 ภาษาจีนธุรกิจ
22

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th