รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
แยกตามสาขาวิชา

ลำดับ

สาขาวิชา

ดูรายชื่อฯ
1

การบัญชี

2

การจัดการการท่องเที่ยว

3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

4

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5

สาธารณสุขศาสตร์

 

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th