รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
แยกตามสาขาวิชา

ลำดับ

สาขาวิชา

ดูรายชื่อฯ
1

เคมีประยุกต์

2

วิศวกรรมวัสดุ

3

การบัญชี

4

เศรษฐศาสตร์

5

บริหารธุรกิจ

6

การจัดการการท่องเที่ยว

7 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ       

10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

11 นิติศาสตร์
12

เทคโนโลยีความงาม   

13

สาธารณสุขศาสตร์

14

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

15 ภาษาจีนธุรกิจ
16

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th