รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แยกตามสาขาวิชา

ลำดับ

สาขาวิชา

ดูรายชื่อฯ
1

เคมีประยุกต์

2

เทคโนโลยีชีวภาพ

3

วิศวกรรมวัสดุ

4

การบัญชี

5

เศรษฐศาสตร์

6

บริหารธุรกิจ

7

การจัดการการท่องเที่ยว

8 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ       

11

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

12 นิติศาสตร์
13

เทคโนโลยีความงาม   

14

สาธารณสุขศาสตร์

15

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

16 ภาษาจีนธุรกิจ
17

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th