โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 15 มีนาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561

 

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย
การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน