รับตรงอิสระ


ระยะเวลาการรับสมัคร
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทั่วไป (ทั่วประเทศ)
สาขาวิชาที่เปิดรับ
รับบางสาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์ประกอบในการคัดเลือก
  1. เกรดเฉลี่ย GPAX และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาที่กำหนด GPA
  2. ผลคะแนนสอบ 9 รายวิชาสามัญ ของ สทศ.
  3. ผลคะแนนสอบ PAT
  4. ผลคะแนนสอบ กสพท. (เฉพาะสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 คน)