รอบที่ 5 รับตรงอิสระ


ระยะเวลาการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 25 มิถุนายน - วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
3 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

 

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทั่วไป (ทั่วประเทศ)
สาขาวิชาที่เปิดรับ
รับบางสาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์ประกอบในการคัดเลือก
  1. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT
  2. ผลคะแนนสอบ O-net
  3. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
  4. สอบสัมภาษณ์