รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2561
3 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 20 - 21 เมษายน 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2561
5 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
6 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
8 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
10 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/ (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย อ่านประกาศคลิกที่นี่
ผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย อ่านประกาศคลิกที่นี่
ผู้มีสิทธิ์ตรวจตรวจร่างกาย การตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย การตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย อ่านประกาศคลิกที่นี่
การรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่

ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน