รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 15 มีนาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2561
3 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 20 - 21 เมษายน 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2561
5 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
6 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
8 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561

 

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย
การรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
  • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  • ตรวขสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่ (ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ, ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารการสมัครได้ หลังจากนำส่งเอกสารไปแล้ว 5 วันทำการ)
  • รายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง รายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา คลิกที่นี่

ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน