รายละเอียดการสมัคร
   รายละเอียดการรับสมัึครนักศึกษาระดับปริญญาโท
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษา
กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
สมัครเข้าศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปิดรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปิดรับสมัคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปิดรับสมัคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน - ไทย (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก2

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผน ก1
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผน ก2
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผน ข
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th