รายละเอียดการสมัคร
   รายละเอียดการรับสมัึครนักศึกษาระดับปริญญาโท
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษา
กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
สมัครเข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจธุรกิจ แผน ข

 


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ใบสมัครสาขาวิชาบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

จดหมายรับรองการสมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ใบสมัครสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

จดหมายรับรองการสมัครเข้าศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข รอบที่ 2 
สถานที่เรียน-กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข รอบที่ 2 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข รอบที่ 2

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - กรุงเทพมหานคร

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข รอบที่ 2
สถานที่เรียน กรุงเทพ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก2

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก2

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

ปิดรับสมัคร

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผน ก1
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผน ก2

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผน ข

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข


ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th