ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครนักศึกษา
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่วนรับนักศึกษา
รายละเอียดการเดินทางสู่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใบระบบกลาง
(ADMISSIONS)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม,
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 :
โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
(ปิดรับสมัคร)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฯ ที่นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะการสมัครคลิกที่นี่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฯ ที่นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะการสมัครคลิกที่นี่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 16 มีนาคม 2557)

การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2558 : สถานที่เรียน จ.เชียงราย

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2558 : สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล (ส่วนรับนักศึกษาเดิม)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th
Web Design Factory