ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครนักศึกษา
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่วนรับนักศึกษา
รายละเอียดการเดินทางสู่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใบระบบกลาง
(ADMISSIONS)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
คลิกที่นี่

ในวันสอบคัดเลือก 18 - 19 ตุลาคม 2557
ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ห้องสอบข้อเขียน ห้องสอบสัมภาษณ์

ผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ผู้สมัครที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เท่านั้น

ผู้สมัครที่กำลังเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ผลการเรียน ณ ปัจจุบัน

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่

   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ประจำปีการศึกษา 2557 : สถานที่เรียน จ.เชียงราย

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ประจำปีการศึกษา 2557 : สถานที่เรียน จ.กรุงเทพมหานครส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th

Web Design Factory