บัณฑิตศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ระยะเวลาการดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 ธันวาคม 2560
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 5 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 (สถานที่เรียน จังหวัดเชียงราย) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 (สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2 อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ อ่านประกาศคลิกที่นี่

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แบบ 2.1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

แบบ 1.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

3

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

3

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

1

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร


 

ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผน ก2,ข

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

แผน ก1,ก2,ข

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

3

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดในแต่สาขาวิชาก่อนการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา
 • สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
 • 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร
  2. ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1
  3. ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   

 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
 • 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
  2. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
  3. พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือไปรษณีย์ ตามที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดฯ
  4. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐาน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
  5.ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   

หมายเหตุ: ผู้สมัครเลือกวิธีการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้
 • สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

การนำส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2560)

 

 • ผู้สมัครในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ให้จัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2560)