บัณฑิตศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียน จ.เชียงราย

ระยะเวลาการดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร

วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
(ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 27 มิถุนายน 2561 )

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มิถุนายน 2561
(ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 )
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (สถานที่เรียน จ.เชียงราย) อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา กับสถาบันการศึกษานประเทศญี่ปุ่น) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

แบบ 1.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

3

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แบบ 2.1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แบบ 1.1,2.1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่


 

ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

แผน ก1,ก2,ข

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผน ก2,ข

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

นืติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

แผน ก2,ข

เสาร์ - อาทิตย์

25

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

แบบฟอร์มเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แผน ก2,ข

เสาร์ - อาทิตย์

45

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างประเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

2

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างประเทศ

แผน ก2,ข

เสาร์ - อาทิตย์

30

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดในแต่สาขาวิชาก่อนการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา
 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
 • 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
  2. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
  3. พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือไปรษณีย์ ตามที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดฯ
  4. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐาน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
  5.ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้
 • สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

การนำส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2561)