ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ

 

ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ระบบรับตรงทั่วประเทศ
     - ผู้สมัครที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องดำเนินการขอใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน จากโรงเรียนก่อนทำการสมัคร เพื่อจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการกรอกผลการเรียน
     - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนที่จบหลักสูตร กรอกลงในใบสมัคร

เมื่อผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลการสมัครและบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ ผู้มีสมัครมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองตามประกาศรับสมัคร

ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร ระบบรับตรงทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่โรงเรียนออกให้เท่านั้น


ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร ระบบรับตรงทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร

ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ธนาคารกรุงไทย

ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ที่ทำการไปรษณีย์ pay@post

 

ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th