รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2557 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

                ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557: ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ไปแล้วนั้น
                บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีชื่อตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2556 ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศฯ

ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศสาขาวิชาที่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้เลือกเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น

****************************************************************************************************

2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และในห้องสอบ

****************************************************************************************************

3. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบ มาด้วย

****************************************************************************************************

4. การสอบข้อเขียน
การลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วันที่ 24 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสอบข้อเขียน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาคเช้าและภาคบ่าย

4.1 ภาคเช้า
ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 08.00 น. – 08.30 น. ผู้เข้าสอบในสาขาวิชาตามรายละเอียดด้านล่าง ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ณ โถงอาคารเรียนรวม C 1

ลำดับ

สาขาวิชา

1

ภาษาอังกฤษ

2

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

3

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

4

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

5

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

6

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

7

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

8

การพัฒนาระหว่างประเทศ

9

การจัดการการท่องเที่ยว

10

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(เน้นการบริหารการโรงแรม)

11

การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)

12

นิติศาสตร์

13

การบัญชี

14

เศรษฐศาสตร์

15

บริหารธุรกิจ

16

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

17

การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)

18

การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

การสอบข้อเขียน จะเริ่มในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 08.30 – 10.00 น.         สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
                                            สอบข้อเขียนวิชาภาษาจีนกลาง (เฉพาะผู้เลือกสอบภาษาจีน)
เวลา 10.30 – 12.00 น.         สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์
                                            สอบข้อเขียนวิชาสังคมศึกษา
เวลา 13.00 – 14.00 น.         สอบข้อเขียนวิชาวัดแววความเป็นครู
                                            (เฉพาะผู้ที่เลือกสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นอันดับที่ 1)         

4.2 ภาคบ่าย
ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 12.30 น. – 13.00 น. ผู้เข้าสอบในสาขาวิชาตามรายละเอียดด้านล่าง ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ณ โถงอาคารเรียนรวม C 1

ลำดับ

สาขาวิชา

1

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

2

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

3

เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

4

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

6

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

7

วิศวกรรมซอฟต์แวร์     

8

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

9

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ       

11

เทคโนโลยีการอาหาร    

12

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      

13

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         

14

เทคโนโลยีความงาม   

15

การแพทย์แผนไทยประยุกต์      

16

กายภาพบำบัด

17

สาธารณสุขศาสตร์

18

อนามัยสิ่งแวดล้อม

19

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

21

พยาบาลศาสตร์

การสอบข้อเขียน จะเริ่มในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 12.30 – 13.00 น.         ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบข้อเขียน
เวลา 13.00 – 14.30 น.         สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 15.00 – 16.30 น.         สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร

****************************************************************************************************์

5. การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ผู้เข้าสอบ สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น

5.1 การสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาดังต่อไปนี้

ลำดับ

สาขาวิชา

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ห้องพักรอเข้าสอบสัมภาษณ์

1

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

D1 306

2

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

D1 306

3

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 315

4

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 315

5

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 201)

6

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 201)

7

การจัดการการท่องเที่ยว

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 402)

8

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(เน้นการบริหารการโรงแรม)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 302)

9

นิติศาสตร์

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 402

10

การบัญชี

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 401)

11

เศรษฐศาสตร์

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 301)

12

บริหารธุรกิจ

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 304)

13

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 303)

14

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 303

15

เคมีประยุกต์
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 303

16

เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 305

17

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 305

18

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

โถงอาคารเรียนรวม C 1

โถงหน้าห้อง C2 313

19

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

โถงอาคารเรียนรวม C 1

โถงหน้าห้อง C2 313

20

วิศวกรรมซอฟต์แวร์     

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C1 219

21

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 309

22

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C1 218

23

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ       

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 309

24

เทคโนโลยีการอาหาร    

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 202)

25

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      

โถงอาคารเรียนรวม C 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7 (A) 202)

26

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 213

27

เทคโนโลยีความงาม   

โถงอาคารเรียนรวม C 1

โถงหน้าห้อง C1 211

28

การแพทย์แผนไทยประยุกต์      

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C1 206

29

กายภาพบำบัด

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 203

30

สาธารณสุขศาสตร์

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 205

31

อนามัยสิ่งแวดล้อม

โถงอาคารเรียนรวม C 1

โถงหน้าห้อง C1 203

32

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โถงอาคารเรียนรวม C 1

โถงหน้าห้อง C1 204

33

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โถงอาคารเรียนรวม C 1

โถงหน้าห้อง C1 205

 ให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และให้ไปลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในสถานที่ ที่ได้แจ้งไว้ในตารางข้างต้น โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.
2. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

****************************************************************************************************

5.2 การสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกเป็นอันดับ 1 (กำหนดเกณฑ์คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 50%)
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทางเว็ปไซต์ www.admission.mfu.ac.th วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น.หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ จุดลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.
2. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลำดับ

สาขาวิชา

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ห้องพักรอเข้าสอบสัมภาษณ์

1

 ภาษาอังกฤษ

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C3 106

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 โดยพิจารณา จากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบข้อเขียนวิชาสังคมศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา

****************************************************************************************************

5.3 การสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเลือกเป็นอันดับ 1 (กำหนดเกณฑ์คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 40%)
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ทางเว็ปไซต์ www.admission.mfu.ac.th วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น.หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ จุดลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.
2. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลำดับ

สาขาวิชา

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ห้องพักรอเข้าสอบสัมภาษณ์

1

การพัฒนาระหว่างประเทศ

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C2 410

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 โดยพิจารณา จากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบข้อเขียนวิชาสังคมศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา

****************************************************************************************************

5.4 การสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน), การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) และการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) โดยเลือกเป็นอันดับ 1 (กำหนดเกณฑ์คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 45 %)
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน), การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) และการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ทางเว็ปไซต์ www.admission.mfu.ac.th วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น.หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ จุดลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.
2. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลำดับ

สาขาวิชา

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ห้องพักรอเข้าสอบสัมภาษณ์

1

การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C1 314

2

การจัดการธุรกิจการบิน
(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C1 312

3

การจัดการธุรกิจการบิน
(การปฏิบัติการทางการบิน)

โถงอาคารเรียนรวม C 1

C1 213

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบข้อเขียนวิชาสังคมศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา

****************************************************************************************************

5.5 การสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยเลือกเป็นอันดับ 1 (กำหนดเกณฑ์คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 40%)
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทางเว็ปไซต์ www.admission.mfu.ac.th วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น.หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ จุดลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.
2. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลำดับ

สาขาวิชา

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ห้องพักรอเข้าสอบสัมภาษณ์

1

พยาบาลศาสตร์

หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

C3 101

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 โดยพิจารณา จากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แยกตามสาขาวิชา

ลำดับ

สาขาวิชา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
1

ภาษาอังกฤษ                 

ดูรายชื่อคลิกที่นี่้้


2

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

3

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

4

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

5

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

6

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

7

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

8

การพัฒนาระหว่างประเทศ

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

9

การจัดการการท่องเที่ยว

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

10

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(เน้นการบริหารการโรงแรม)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

11

การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

12

นิติศาสตร์

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

13

การบัญชี

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

14

เศรษฐศาสตร์

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

15

บริหารธุรกิจ

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

16

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

17

การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

18

การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

19

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

20

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

21

เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

22

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

23

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

24

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

25

วิศวกรรมซอฟต์แวร์     

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

26

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

27

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

28

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ       

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

29

เทคโนโลยีการอาหาร    

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

30

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

31

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

32

เทคโนโลยีความงาม   

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

33

การแพทย์แผนไทยประยุกต์      

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

34

กายภาพบำบัด

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

35

สาธารณสุขศาสตร์

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

36

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

37

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

38

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

39

พยาบาลศาสตร์

ดูรายชื่อคลิกที่นี่

 

รายละเอียดที่พักใกล้มหาวิทยาลัย

 

ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th