ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
แต่มีสิทธิ์สมัครในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (ADMISSIONS)

 

รายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาจำแนกตามระบบการรับนักศึกษา

ลำดับ

ระบบการรับนักศึกษา

ดูรายชื่อฯ
1 รับตรง
2 รับตรง รอบที่ 2
3 โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ไม่มีผู้สละสิทธิ์ฯ
7 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
8 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โควตาพิเศษ IT Talent
12 โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 


 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th