การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบสถานะการส่งใบสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

 

ผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องนำส่งเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

 

ผู้สละสิทธิ์ฯ โปรดทราบ
1. ผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา จะตรวจสอบสถานะ การส่งเอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาได้ หลังจากส่งไปรษณีย์ (EMS) ไปแล้ว 5 วันทำการ เพราะ เอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องทำการคัดแยกโดยหน่วยงานไปรษณีย์กลางของมหาวิทยาลัย
เมื่อหน่วยงานไปรษณีย์กลางของมหาวิทยาลัยคัดแยกจดหมายเสร็จแล้ว จึงจะนำส่งตามหน่วยงาน

2. ผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่นำส่งเอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไปแล้ว เกิน 5 วันทำการ แต่เมื่อตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารแจ้งว่า “มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับเอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา” กรุณาติดต่อ ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 5391 6103 – 6 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

3. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษานำส่ง หนังสือขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา สำเนาบัตรประชาชนของผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ให้กับมหาวิทยาลัยครบถ้วน

 

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th