การดำเนินการรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัคร
วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2559
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 22 กันยายน 2559
3
นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งเลขที่สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
6
นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา

วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2559

7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 25 มกราคม 2560
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เท่านั้น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

10
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
11
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 3 มีนาคม 2560
12
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 3 - 31 มีนาคม 2560

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th