ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 10 เมษายน - วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (ปิดรับสมัคร)

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน 2560
3
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
5 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560
6 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

7 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
8
เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารแนบประกาศรับสมัครฯประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2560

 


ปิดรับสมัคร

 

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560


 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th