การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 10 - 31 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิตในขั้นตอนที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2560
3
ตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2560
5 สอบสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 20 เมษายน 2560
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 เมษายน 2560
7
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 24 - 30 เมษายน 2560
8 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2560
9
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

เดือนพฤษภาคม 2560


ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ
(ที่มา : http://www9.si.mahidol.ac.th/)

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต
ในขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่ 3
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 4 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th