การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายในขั้นตอนที่ 2 อละสอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
3
ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
5
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2560


ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ
(ที่มา : http://www9.si.mahidol.ac.th/)

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิตและเข้าสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์ หรือ
พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัด
เชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์ หรือพยาบาล ในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์ หรือพยาบาล ในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560


 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th