การดำเนินการรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับสมัคร

ตามระเบียบการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแผนผังที่นั่งสอบ/ให้ผู้สมัครตรวจสอบแผนผัง
ที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ตามระเบียบการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอบข้อเขียนวิชาหลัก
ตามระเบียบการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล)
ตามระเบียบการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา
ตามระเบียบการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เท่านั้น
วันที่ 14 มกราคม 2560
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 18 มกราคม 2560
9
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 18 - 31 มกราคม 2560
10
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
11
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th