การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2560
3
สอบคัดเลือก วันที่ 22 มีนาคม 2560
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2560
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2560
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2560
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง ADMISSIONS

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 :
การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560:
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 :
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า


 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 :
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th