โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ชำระเงิน จำนวน 6,300 บาท ผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - วันที่ 10 มกราคม 2560
3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
4
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2560
5
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560:
ระบบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

 

 

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th