โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

รับสมัคร

ตามกำหนดการของ สพม.
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ชำระเงิน จำนวน 6,300 บาท ผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2559
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
5
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
6
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

 

 

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th