รับตรง (เพิ่มเติม) ปิดรับสมัคร

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 12 เมษายน 2560 - วันที่ 30 เมษายน 2560
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th