รับตรง รอบที่ 2

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
เวลา 15.00 น.

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม 2559
3 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 7 - 8 มกราคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2560
5 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 23 มกราคม - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
7 สละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง รอบที่ 2

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง รอบที่ 2

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th