รับตรง

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - วันที่ 15 กันยายน 2559
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 ตุลาคม 2559
3
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2559
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 9 - 25 พฤศจิกายน 2559
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 2 ธันวาคม 2559
7
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th