การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 27 มีนาคม 2560 - วันที่ 17 เมษายน 2560
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต ในขั้นตอนที่ 2 และสอบสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

3 ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
5 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2560
6 ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2560


ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นทันตแพทย์ต้องพึงมี
ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้

(ที่มา : http://www9.si.mahidol.ac.th/)

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต
ในขั้นตอนที่ 2 และสอบสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560


 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560


 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th