การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของทันตแพทย์ หรือแพทย์ หรือพยาบาล
ในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง 108 ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายในขั้นตอนที่ 2 และสอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
3
การตรวจร่างกาย การตรวจสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2560
5
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2560
6 การทำสัญญาเป็นเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2560


ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นทันตแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ
(ที่มา : http://www9.si.mahidol.ac.th/)

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของทันตแพทย์ หรือแพทย์ หรือพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย


ปิดรับสมัค

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิตและเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของทันตแพทย์ หรือแพทย์ หรือพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย


 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของทันตแพทย์ แพทย์ หรือพยาบาล ในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560


 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th