การดำเนินการรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัคร
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เท่านั้น
วันที่ 28 มกราคม 2560
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
7
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560


 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th