กำหนดการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2560


 


คำชี้แจงการเตรียมไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 ระบบ Admissions

**ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบสัมภาษณ์

และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 **


 

ดาวน์โหลดแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th