ADMISSIONS

กำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
ประกาศระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
ผ่านทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

2
รับสมัคร Admissions (ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net ) วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2560
3
ชำระเงินค่าสมัคร Admissions (ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net ) วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2560
4 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก ฯ
(ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net )
วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
(ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net )
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.เมือง จ.เชียงราย
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
7 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
8 เข้าหอพักนักศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2560
9 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560
* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ 2560 : http://www.mfu.ac.th/info2017/undergraduate_th/index.php

 

- คำเตือน -

   เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จึงกำหนดคะแนน O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องตรวจสอบคะแนนขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนการสมัคร

 

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2560

**ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก**
**ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 **

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th