รายละเอียดการสมัคร
   รายละเอียดการรับสมัึครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษา
กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
สมัครเข้าศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปิดรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปิดรับสมัคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แบบ 1.1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th