รายละเอียดการสมัคร
   รายละเอียดการรับสมัึครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษา
กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
สมัครเข้าศึกษา


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - กรุงเทพมหานคร

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สถานที่เรียน กรุงเทพ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แบบ 1.1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

หลักสูตร/สาขาวิชา
รายละเอียด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
(ปิดรับสมัคร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2557)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th