ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
 


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อควรระวังในการสมัคร

1. การกรอกใบสมัครออนไลน์ไม่ควรใช้เวลาเกิน 10 นาที ต่อ คน

2. ในกรณีใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันสมัคร ต้องสมัครให้เสร็จไปทีละคน

3. ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ตรงตามประกาศรับสมัคร

4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร

5. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ชำระเงินค่าสมัครผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ไปรษณีย์ PAY@POST เท่านั้น

6. เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเสร็จแล้ว ให้รีบชำระเงินค่าสมัคร และให้นำส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครโดยเร็ว เพราะ หากเกิดกรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในช่วงเวลาของการรับสมัคร ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครในวันสุดท้าย หรือ มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครหลังจากปิดรับสมัครไปแล้ว แต่เอกสารการสมัครที่ได้รับไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

ข้อควรทราบ

1. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ

2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการส่งสถานะการส่งเอกสาร ดังนี้

     2.1 กรณี ส่งไปรษณีย์ EMS ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ หลังจากส่ง 5 วันทำการ

     2.2 กรณี ส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้หลังจากส่ง 10 วันทำการ

     2.3 กรณี ส่งไปรษณีย์ แบบธรรมดา ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้หลังจากส่ง 20 วันทำการ หากเอกสารไม่สูญหายระหว่างการนำส่ง ถ้าเกิดกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการนำส่ง ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2557
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557
7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


ตัวอย่างเอกสารที่ต้องนำส่ง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียนของแต่ละโรงเรียนอาจจะมีรูปแบบที่ต่างกัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงที่ได้รับจากโรงเรียนเท่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th