ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
 


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ปิดรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

ในวันสอบคัดเลือก 18 - 19 ตุลาคม 2557 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและ
บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ห้องสอบข้อเขียน ห้องสอบสัมภาษณ์

ผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

แจ้งการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557

 

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2557
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557
7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 


รับตรงทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ระบบรับตรงทั่วประเทศ

ดูรายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้องคลิกที่นี่

ผู้สมัครที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เท่านั้น

ผู้สมัครที่กำลังเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ผลการเรียน ณ ปัจจุบัน

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 10 มกราคม 2558
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2558
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2558

6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับสมัคร

วันที่ 17 กันยายน - วันที่ 6 ตุลาคม 2557
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแผนผังที่นั่งสอบ/ให้ผู้สมัครตรวจสอบแผนผัง
ที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเินินการสอบข้อเขียนวิชาหลัก
วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2557
4
มหาวิทยาัลัยขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล)
วันที่ 5 มกราคม 2558
5
นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา
วันที่ 6 - 13 มกราคม 2558
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 27 มกราคม 2558
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เท่านั้น
วันที่ 31 มกราคม 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
9
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://registrar.kku.ac.th/org/ERegistration

 

เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัคร
วันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 3 กันยายน 2557
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
3
นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งเลขที่สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
5
มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
6
นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558

7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
10
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th/

 

เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(การให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ ดำเนินการรับสมัคร
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


 

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

- - อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัคร - -

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

- - อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัคร - -

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กสพท ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

สมัครสอบ กสพท คลิกที่นี่

 
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th