ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป
ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง
ADMISSIONS
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่วนรับนักศึกษา
รายละเอียดการเดินทางสู่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา) ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 


การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 8

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 7

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 4

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557: ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2556
3
สอบข้อเขียน วันที่ 24 ตุลาคม 2556
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก ADMISSIONS วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 


รับตรงทั่วประเทศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงทั่วประเท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)
วันที่ 16 กันยายน - วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
3
สอบข้อเขียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
4
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2556
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 3 มกราคม 2557
7
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครรับตรงทั่วประเทศ

แนะนำการเลือกสาขาวิชา


 


โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับสมัคร

วันที่ 26 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแผนผังที่นั่งสอบ/ให้ผู้สมัครตรวจสอบแผนผัง
ที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
วันที่ 16 ตุลาคม 2556
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเินินการสอบข้อเขียนวิชาหลัก
วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2556
4
มหาวิทยาัลัยขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล)
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
5
นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา
วันที่ 20 - 28 มกราคม 2557
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เท่านั้น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
9
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 7 มีนาคม 2557

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://apply.kku.ac.th

 

ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 


โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัคร
วันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2556
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 30 กันยายน 2556
3
นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งเลขที่สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 1 ธันวาคม 2556
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2556
5
มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
วันที่ 7 มกราคม 2557
6
นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา
วันที่ 21 - 28 มกราคม 2557
7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น
วันที่ 1 มีนาคม 2557
9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 6 มีนาคม 2557
10
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 6 - 14 มีนาคม 2557

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th/

 

ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 


โครงการรับนักศึกษาในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ ดำเนินการรับสมัคร
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
วันที่ 25 มกราคม 2557
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 29 มกราคม 2557
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โควตาพิเศษสำนักวิชา รอบที่ 1
(ก่อนเดือนเมษายน)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557:
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557:
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ รายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557

 

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

โควตาพิเศษสำนักวิชา รอบที่ 2
(เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้ที่สนใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้มีแนวคิดโดดเด่นทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

ADMISSIONS กลาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบกลาง Admissions
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน Admissions ประจำปีการศึกษา 2557 


ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2557ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th