ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
 


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2557
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557
7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯแยกตามจังหวัด

กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์

สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี

 


รับตรงทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ระบบรับตรงทั่วประเทศ

ดูรายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้องคลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจสอบสถานะผู้สมัครคลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผู้สมัครที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เท่านั้น

ผู้สมัครที่กำลังเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ผลการเรียน ณ ปัจจุบัน

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 10 มกราคม 2558
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2558
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2558

6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับสมัคร

วันที่ 17 กันยายน - วันที่ 6 ตุลาคม 2557
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแผนผังที่นั่งสอบ/ให้ผู้สมัครตรวจสอบแผนผัง
ที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเินินการสอบข้อเขียนวิชาหลัก
วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2557
4
มหาวิทยาัลัยขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล)
วันที่ 5 มกราคม 2558
5
นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา
วันที่ 6 - 13 มกราคม 2558
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 27 มกราคม 2558
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เท่านั้น
วันที่ 31 มกราคม 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
9
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://registrar.kku.ac.th/org/ERegistration

 

เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัคร
วันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 3 กันยายน 2557
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
3
นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งเลขที่สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
5
มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
6
นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558

7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
10
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th/

 

เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(การให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ ดำเนินการรับสมัคร
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


 

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

- - อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัคร - -

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

- - อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัคร - -

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กสพท ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

สมัครสอบ กสพท คลิกที่นี่

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล (ส่วนรับนักศึกษาเดิม)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th