ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
 


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2557
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557
7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯแยกตามจังหวัด

กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์

สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี

 


รับตรงทั่วประเทศ

(ปิดรับสมัคร)

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ระบบรับตรงทั่วประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจสอบสถานะผู้สมัครคลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 10 มกราคม 2558
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2558
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2558

6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับสมัคร

วันที่ 17 กันยายน - วันที่ 6 ตุลาคม 2557
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแผนผังที่นั่งสอบ/ให้ผู้สมัครตรวจสอบแผนผัง
ที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเินินการสอบข้อเขียนวิชาหลัก
วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2557
4
มหาวิทยาัลัยขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล)
วันที่ 5 มกราคม 2558
5
นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา
วันที่ 6 - 13 มกราคม 2558
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 27 มกราคม 2558
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เท่านั้น
วันที่ 31 มกราคม 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
9
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
11
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
12
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัคร
วันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 3 กันยายน 2557
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
3
นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งเลขที่สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
5
มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
6
นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558

7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
10
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - วันที่ 13 มีนาคม 2558
11
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 20 มีนาคม 2558
12
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
13
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

โครงการรับนักศึกษาในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(การให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ ดำเนินการรับสมัคร
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 8 มกราคม 2558
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบ สัมภาษณ์
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
วันที่ 24 มกราคม 2558
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 28 มกราคม 2558
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
7
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
8
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


 

โควตาพิเศษสำนักวิชา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 2 มีนาคม 2558
3
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 18 มีนาคม 2558
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2558
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เดือนเมษายน 2558
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เดือนเมษายน 2558

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ คลิกที่นี่

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 2 มีนาคม 2558
3
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 9 มีนาคม 2558
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2558
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2558
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 10 เมษายน 2558

 
 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล (ส่วนรับนักศึกษาเดิม)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th