ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ในระบบการรับนักศึกษา ตามตารางด้านล่าง
ถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (ADMISSIONS)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
(ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาที่ไม่สละสิทธิ์)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
(ยืนยันสิทธิ์แล้วถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS ทันที)
ได้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการรับนักศึกษา ดังนี้

 

1. รับตรง

2. รับตรง รอบที่ 2

3. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

7. โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

8. โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

9. โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. โควตาพิเศษ IT Talent

12. โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

13. โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

1. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศ

2. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

3. ขอคงสิทธิ์การเรียน

4. โควตาทุนการศึกษา สิงค์ปาร์คเชียงราย

 

 

 

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th