รอบที่ 4 Admissions

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง

ระยะเวลาการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (รูปแบบและวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์
http://tcas.cupt.net/
วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561
2 ชำระค่าสมัคร วันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2561
3 ประกาศผลการคัดเลือกฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
4

มหาวิทยาลัยจัดสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
5 ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทั่วไป (ทั่วประเทศ)

สาขาวิชาที่เปิดรับ รายละเอียดและหลักเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัคร

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
เรียกสัมภาษณ์

เกณฑ์ขั้นต่ำ ONET
(03)
(%)

ค่าน้ำหนัก GAT (%) เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT (%) รหัสวิชา PAT ค่าน้ำหนัก PAT(%) รหัสวิชา PAT ค่าน้ำหนัก PAT (%) รวมค่าน้ำหนัก PAT (%) เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT (%) หมายเหตุ
1 ภาษาอังกฤษ 80 45 50 85=20              
2 เคมีประยุกต์ 60 28 10 85=20 71 10 72 30 40    
3 เทคโนโลยีชีวภาพ 60 28 10 85=20 71 10 72 30 40    
4 วิศวกรรมวัสดุ 30 28 15 85=20 72 15 73 20 35    
5 การบัญชี 60 28 30 85=20 71 20     20    
6 เศรษฐศาสตร์ 80 28 30 85=20 71 20     20    
7 บริหารธุรกิจ 120 28 30 85=20 71 20     20    
8 การจัดการการท่องเที่ยว 80 28 50 85=20              
9 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 150 28 50 85=20              
10 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 80 28 30 85=20 71 20     20    
11 การจัดการธุรกิจการบิน
(งานบริการทางการบิน)
120 30 50 85=20         -    
12 การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) 120 30 30 85=20 71 20     20    
13 การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) 80 30 30 85=20 71 20     20    
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 28 10 85=20 71 20 72 20 40    
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 50 28 10 85=20 71 20 72 20 40    
16 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 28 10 85=20 71 20 72 20 40    
17 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพ
เคลื่อนไหว
30 28 10 85=20 71 20 72 20 40    
18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 28 15 85=20 72 15 73 20 35    
19 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 50 28 15 85=20 72 15 73 20 35    
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 28 10 85=20 71 10 72 30 40    
21 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 20 28 10 85=20 71 10 72 30 40    
22 นิติศาสตร์ 200 28 50 85=20              
23 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30 28 10 85=20 71 10 72 30 40 72 = 20  
24 เทคโนโลยีความงาม 20 28 10 85=20 71 10 72 30 40 72 = 20  
25 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 50 28 20 85=20 72 30     30   รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
26 กายภาพบำบัด 40 28 20 85=20 72 30     30   รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
27 สาธารณสุขศาสตร์ 50 28 20 85=20 72 30     30   รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
28 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 50 28 20 85=20 72 30     30    
29 อนามัยสิ่งแวดล้อม 50 28 20 85=20 72 30     30   รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
30 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 28 20 85=20 72 30     30   รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
31 การแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี) 40 28 20 85=20 72 30     30   รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
32 พยาบาลศาสตร์ 60 28 20 85=20 72 30     30 72 = 20 มีสัญชาติไทยและ
รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
33 ทันตแพทย์ 15 40 20 85=20 71 10 72 20 30 71 = 10
72 = 20
มีสัญชาติไทยและ
รับเฉพาะ
แผนวิทย์-คณิต
34 การพัฒนาระหว่างประเทศ 50 35 50 85=20              
35 จีนศึกษา 50 28 30 85=20 80 20     20 80 = 20  
36 ภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1 20 28 50 85=20              
37 ภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 30 28 30 85=20 80 20     20 80 = 20  
38 การสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) 70 28 20 85=20 75 30     30    
39 ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 1 20 28 50 85=20              
40 ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2 20 28 30 85=20 80 20     20 80 = 20  

 

องค์ประกอบในการคัดเลือก
  1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
  2. O-net ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
  3. ผลคะแนนสอบ GAT/ PAT ให้ค่าน้ำหนัก 50%