Admissions

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง

ระยะเวลาการรับสมัคร
มิถุนายน พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทั่วไป (ทั่วประเทศ)
สาขาวิชาที่เปิดรับ
รับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดและหลักเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัคร เป็นไปตามประกาศรับสมัครของทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร
องค์ประกอบในการคัดเลือก
  1. ผลคะแนนสอบ O-net
  2. ผลคะแนนสอบ GAT/ PAT