ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครนักศึกษา
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่วนรับนักศึกษา
รายละเอียดการเดินทางสู่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใบระบบกลาง
(ADMISSIONS)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
(ปิดรับสมัคร)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจสอบสถานะผู้สมัครคลิกที่นี่

แจ้งเพื่อทราบ !!!!!!!!

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ขออภัยในความไม่สะดวก

- ขณะนี้ฝ่ายรับนักศึกษาฯ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารที่ประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2557

- จดหมายที่ฝ่ายรับนักศึกษาฯ ได้รับในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คือจดหมายที่ประทับตราไปรษณีย์
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2557

แจ้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผู้สมัครที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เท่านั้น

ผู้สมัครที่กำลังเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ผลการเรียน ณ ปัจจุบัน

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯแยกตามจังหวัด

กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่

น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี

การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ประจำปีการศึกษา 2557 : สถานที่เรียน จ.เชียงราย

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ประจำปีการศึกษา 2557 : สถานที่เรียน จ.กรุงเทพมหานครฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล (ส่วนรับนักศึกษาเดิม)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th
Web Design Factory