ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

 

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบรับตรง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

ติดตามข่าวการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

ติดตามข่าวการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

- GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560 เปิดให้ลงทะเบียนและสมัครสอบ

- การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
 
 
 
   
   

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา อาคาร AS ห้อง 108
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6103-6 โทรสาร 0 5391 6375