ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
: สถานที่เรียน จ.เชียงราย

*********************************

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
: สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

*********************************

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

*********************************

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

*********************************

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

 

 

 

 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

(ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2559

(ผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 
 
 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th