ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 4 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต ในขั้นตอนที่ 2
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา 
  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ: สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560: สถานที่เรียน เชียงราย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560
(หลักสูตรของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ): สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

- กำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

- ข้อมูลประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
 
 
 
   
   

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา อาคาร AS ห้อง 108
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6103-6 โทรสาร 0 5391 6375