ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

 

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง

 

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

   

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 
กระบวนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
 
แนะนำหลักสูตรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร สำนักวิชาการจัดการ
   
แนะนำหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
แนะนำหลักสูตรสำนักวิชานิติศาสตร์
   
แนะนำหลักสูตรสำนักวิชาแพทยศาสตร์
   
แนะนำหลักสูตรสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
   
แนะนำหลักสูตรสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
 
 
 
   
   

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา อาคาร AS ห้อง 108
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6103-6 โทรสาร 0 5391 6375