ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
: สถานที่เรียน จ.เชียงราย

*********************************

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
: สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

*********************************

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

*********************************

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

 

 

 

 
 

การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

(Clearing-house)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรง
(รับตรงที่ใช้ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ)
ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2559

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2559

ปิดรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

*************************************************************************************

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 
 
 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th