ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครนักศึกษา
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่วนรับนักศึกษา
รายละเอียดการเดินทางสู่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใบระบบกลาง
(ADMISSIONS)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ รายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

รายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

โควตาพิเศษสำนักวิชา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ :
สำหรับผู้ที่สนใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ :
สำหรับผู้มีแนวคิดโดดเด่นทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบโควตาพิเศษ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 7

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 4

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

   ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก2

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - กรุงเทพมหานคร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา แบบ 1.1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - กรุงเทพมหานคร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
สถานที่เรียน - จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

          รับสมัครสอบ           12 - 23 มีนาคม 2557

          กำหนดการสอบ        26 - 29 เมษายน 2557

          ประกาศผลการสอบ  29 พฤษภาคม 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

****************************************************************************************************

ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2557
 

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาครูแนะแนว
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6107
Email : admission@mfu.ac.th

Web Design Factory