ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

 

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ปิดรับสมัคร)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท


ติดตามข่าวการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ติดตามข่าวการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

- GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560 เปิดให้ลงทะเบียนและสมัครสอบ

- การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
 
 
 
   
   

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา อาคาร AS ห้อง 108
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6103-6 โทรสาร 0 5391 6375